LG 2008

  • ไฟฉายกระบอกพลาสติกสีเหลือง หัวเป็นพลาสติกสีดำ
  • เหมาะกับการใช้งานส่องสว่างทั่วไป
  • ใช้ถ่านไฟฉายขนาด D จำนวน 2 ก้อน